Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Профил на купувача

07.12.2014г.

Морски звуци – Заповед №4

Морски звуци – Протокол №2

Морски звуци – Протокол №1

Морски звуци – Заповед №3


 

СНЦ „МОРСКИ ЗВУЦИ”

Гр.Несебър, ул.“Еделвайс“№1, ет.1, моб.0897 842366, www.morskizvuci.org

 

ОБЯВЛЕНИЕ

СНЦ „МОРСКИ ЗВУЦИ”, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Закупуване на мобилна система за мониторинг на повърхностните води на Черно море”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 04.12.2014г.(четвъртък), от 10,00 часа, на адрес: гр. Поморие, ул. „Търговска” № 5.

Резултатите по другите показатели на допуснатите до отваряне на ценовото предложение, оценка и класиране участници, са както следва:

  1. „ЛОМИНИ” ООД:
  • Техническо предложение – 40 т.;
  • Гаранционен срок – 10 т.;
  • Срок на доставка    – 5 т.

ОБЩО                        – 55 т.

 


 

ПУБЛИКАЦИЯ В АОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
СНЦ МОРСКИ ЗВУЦИ, ул. „ЕДЕЛВАЙС“№5, вх.1, ет.1, За: Петър Генов, БЪЛГАРИЯ 8230, НЕСЕБЪР, Тел.: 0897 842366
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.morskizvuci.org
Адрес на профила на купувача: http://www.morskizvuci.org

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка
Място на изпълнение: Пристанище гр.НЕСЕБЪР

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ЗАКУПУВАНЕ НА МОБИЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
плавателен съд Брой пасажери и екипаж: мин. 8 души Зона за корабоплаване: CE категория B Рулева рубка с кабина за екипаж Проход за лесен достъп до носовата част на съда В кабината да има мивка със сладка вода и газов котлон. Размери: Дължина: мин. 8м. Широчина: мин. 2,8м. Тегло с двигател: макс. 3000 кг. Газене: <1м. Двигател: Вид: бордови Мощност: мин. 200к.с. Гориво: Дизел – Резервоар за гориво: капацитет мин. 300л. Бордово оборудване: VHF радио морско изпълнение – стационарно монтирано Комбиниран GPS приемник със сонар с мин. 7“ цветен дисплей Оборудване за швартоване (въжета и кранци) Оборудване съгласно действащите нормативни документи на ИАМА за типа плавателен съд (спасително, сигнално и др.) Носова хидравлична лебедка с 0,8 см проволка и скорост 120 м./ч. in-situ система за мониторинг Оборудването да включва система за автоматично вземане на проби и анализирането им на място като трябва да позволява събиране на данни и автоматичното им изпращане до сушата, както и съхраняването им на борда в случай на отпадане на канала за връзка. Оборудването да е трайно монтирано на плавателния съд. Сензорите да бъдат монтирани на специализирана проточна камера, която да има входен отвор за приемане на морска вода и изходен отвор за изхвърлянето й след анализ. Системата за бъде монтирана на корпуса на плавателния съд, като входящия приток да се осигурява от съответна помпа, която се активира със стартирането на двигателя. Сензорите да са разположени на капака на проточната камера по начин, който да позволява лесния им демонтаж за диагностика и ремонт. Да се доставят следните сензори: -Сензор за измерване на разтворен кислород във вода и температура: Диапазон за измерване на концентрация на О2: 0 – 500M Разделителна способност за измерване насищане с О2: 0,4% Диапазон за измерване на температура: 0°-36°С Разделителна способност за измерване на температура: 0,01°С -Сензор за измерване на мътност на вода: Диапазон на измерване: в обхват от 0-125FTU -Сензор за измерване проводимост на вода : Диапазон на измерване: минимален обхват от 0-7,5S/m Точност на измерване : не по лоша от ± 0,005 S/m Диапазон за измерване на температура: -5 до 400С Точност на измерване : не по лоша от ± 0,10С -Сензор за измерване на Хлорофил: обхват – 0-500g/L , работна дълбочина – до 600 м Позициониране: Система да има GPS приемник – морско изпълнение. Приемника да е свързан с устройството за събиране на данни и да позволява маркирането на данните от сензорите с точни географски координати. Точност на GPS позициониране – минимум 5 м Софтуер: Софтуера да позволява дистанционно свързване, диагностика и конфигуриране на устройството за събиране на данни посредством GPRS връзка. Софтуера да позволява събиране на данни от повече от едно устройство и изпращането им към аналитични програми и/или други софтуерни приложения. Софтуера да позволява изобразяването на събраните данни в уеб базирано приложение. Софтуера да позволява експорт на данните към други приложения за изобразяване на събраните данни върху географска подложка. Устройство са събиране на данни (DataLogger) -Да има възможност да събира и съхранява данните от всички сензори на SD карта памет с минимум 2GB памет, както и в реално време да позволява изпращането им по GPRS връзка. -Да има цветен дисплей за изобразяване на събрани данни, който да позволява лесна диагностика и преконфигурация. -Да има възможност да работи със сензори по стандарти: RS232, RS422 и др. -Да има интерфейс за връзка с PC или други устройства: USB, LAN и RS232 -Да позволява пълен дистанционен контрол, настройка и диагностика на сензорите -Да предоставя възможност за дистанционно управление, конфигуриране, активиране и наблюдение на статуса -Данните да се предават в документиран XML формат -Да има FTP сървър на самото устройство за достъпване на данните през FTP протокол -Да има външно ел.захранване от 12 до 30VDC -Да позволява външен монтаж

КОД СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАТОРА НА ОП (CPV)
34522350, 38552000
Описание:
Лодки от фибростъкло
Електронни измервателни уреди

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ
Брой пасажери и екипаж: мин. 8 души Зона за корабоплаване: CE категория B Рулева рубка с кабина за екипаж Проход за лесен достъп до носовата част на съда В кабината да има мивка със сладка вода и газов котлон. Размери: Дължина: мин. 8м. Широчина: мин. 2,8м. Тегло с двигател: макс. 3000 кг. Газене: <1м. Двигател: Вид: бордови Мощност: мин. 200к.с. Гориво: Дизел – Резервоар за гориво: капацитет мин. 300л. Бордово оборудване: VHF радио морско изпълнение – стационарно монтирано Комбиниран GPS приемник със сонар с мин. 7“ цветен дисплей Оборудване за швартоване (въжета и кранци) Оборудване съгласно действащите нормативни документи на ИАМА за типа плавателен съд (спасително, сигнално и др.) Носова хидравлична лебедка с 0,8 см проволка и скорост 120 м./ч. Оборудването да включва система за автоматично вземане на проби и анализирането им на място като трябва да позволява събиране на данни и автоматичното им изпращане до сушата, както и съхраняването им на борда в случай на отпадане на канала за връзка. Оборудването да е трайно монтирано на плавателния съд. Сензорите да бъдат монтирани на специализирана проточна камера, която да има входен отвор за приемане на морска вода и изходен отвор за изхвърлянето й след анализ. Системата за бъде монтирана на корпуса на плавателния съд, като входящия приток да се осигурява от съответна помпа, която се активира със стартирането на двигателя. Сензорите да са разположени на капака на проточната камера по начин, който да позволява лесния им демонтаж за диагностика и ремонт. Да се доставят следните сензори: – Сензор за измерване на разтворен кислород във вода и температура: Диапазон за измерване на концентрация на О2: 0 – 500M Разделителна способност за измерване насищане с О2: 0,4% Диапазон за измерване на температура: 0°-36°С Разделителна способност за измерване на температура: 0,01°С – Сензор за измерване на мътност на вода: Диапазон на измерване: в обхват от 0-125FTU – Сензор за измерване проводимост на вода : Диапазон на измерване: минимален обхват от 0-7,5S/m Точност на измерване : не по лоша от ± 0,005 S/m Диапазон за измерване на температура: -5 до 400С Точност на измерване : не по лоша от ± 0,10С – Сензор за измерване на Хлорофил: обхват – 0-500g/L , работна дълбочина – до 600 м Позициониране: Система да има GPS приемник – морско изпълнение. Приемника да е свързан с устройството за събиране на данни и да позволява маркирането на данните от сензорите с точни географски координати. Точност на GPS позициониране – минимум 5 м Софтуер: Софтуера да позволява дистанционно свързване, диагностика и конфигуриране на устройството за събиране на данни посредством GPRS връзка. Софтуера да позволява събиране на данни от повече от едно устройство и изпращането им към аналитични програми и/или други софтуерни приложения. Софтуера да позволява изобразяването на събраните данни в уеб базирано приложение. Софтуера да позволява експорт на данните към други приложения за изобразяване на събраните данни върху географска подложка. Устройство са събиране на данни (DataLogger) – Да има възможност да събира и съхранява данните от всички сензори на SD карта памет с минимум 2GB памет, както и в реално време да позволява изпращането им по GPRS връзка. – Да има цветен дисплей за изобразяване на събрани данни, който да позволява лесна диагностика и преконфигурация. – Да има възможност да работи със сензори по стандарти: RS232, RS422 и др. – Да има интерфейс за връзка с PC или други устройства: USB, LAN и RS232 – Да позволява пълен дистанционен контрол, настройка и диагностика на сензорите – Да предоставя възможност за дистанционно управление, конфигуриране, активиране и наблюдение на статуса – Данните да се предават в документиран XML формат – Да има FTP сървър на самото устройство за достъпване на данните през FTP протокол – Да има външно ел.захранване от 12 до 30VDC – Да позволява външен монтаж да има клас на влагозащитеност: минимум IP65

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС
266870 BGN

ИЗИСКУЕМИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ
Гаранцията за участие в процедурата възлиза на 3 000 (три хиляди) лева и се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя, съгласно образеца от документацията (Образец № 2). Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция. При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в банковата гаранция, изрично се посочва наименованието на поръчката. При избор на гаранция за участие — парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на СНЦ Морски звуци : Банка, клон: УниКредит Булбанк / Филиал: Поморие Адрес на банката: гр.Поморие, бул. „Яворов“№40 Банкова сметка IBAN: BG12UNCR70001521497816 Банков код BIC код: UNCRBGSF Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност 90 (деведесет) дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите. Ако участникът представя банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на банкова гаранция за участие в процедурата.

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането се извършва по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007-2013/ Република България – Стратегия за развитие на МИРГ Поморие-Несебър.Управляващ орган е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ. Начинът на плащане е посочен в проекта на договор от документацията за участие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. Представянето на оферта за участие в настоящата процедура задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка и избор на лице, представляващо обединението в процедурата, следва да бъде нотариално заверено и представено в оригинал или заверено за вярност копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, не изисква създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация за юридическите лица и документ за самоличност за физическите лица. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: — всички членове на обединението са отговорни солидарно — заедно и поотделно, за изпълнението на Договора; — е определен представляващ обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името и за всеки един от членовете на обединението; — всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на Договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, то всеки подизпълнител трябва да отговаря на изброените по-долу технически и финансови изисквания в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП — съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 2. Условия за допустимост на участниците 2.1. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл.301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК; престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК; престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс — при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2. б) обявен е в несъстоятелност; в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Изискуеми документи и информация: Като доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП се прилагат: Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). Българските юридически лица участници в процедурата представят ЕИК и доказват изпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние чрез обявяването им в Търговския регистър. Ако такова не е налично, следва да предствавят заверени копия, подписани и подпечатани на всяка страница. Когато публикуването им се изисква от законодатеделството на държавата, в която чуждестранните юридически лица са установени данните могат да се ползват от публикацията. В случай, че публикуването на съответните документи не се изисква от законодателството на държавата в която участникът е установен, необходимо е да се представят еквивалентни документи доказващи финансовото им състояние. Български физически лица участници в процедурата представят копие от годишните данъчни декларации, справки от работодател за изплатени средства, удостоверения от банки (за физически лица). Чуждестранните физически лица представят официален документ удостоверяващ дохода им за последните 3 (три) години в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверен по съответния ред. Участниците, които нямат тригодишна дейност, следва да представят горепосочените документи с начална дата, в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже наличен финансов ресурс в размер на минимум 140 000 лв. Участникът доказва наличието на изисквания финансов ресурс с един или няколко от следните документи: – удостоверение от банка; – годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 3.2. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.3.1 се прилагат за обединението като цяло. В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Изискуеми документи и информация: . Изискуеми документи и информация: – Списък на основните договори за доставки или услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване за всеки от тях на извършените дейности, дата на сключване, дата на приключване, Възложител и стойност за всеки поотделно. – Препоръки за добро изпълнение на някои от представените договори, но за не по-малко от два договора, по т.1 съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП. Участникът може и да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките или услугите. – Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват търговия и внедряване/интеграция на хидрографско, хидроложко или метеорологично оборудване издаден на името на участника. – Участниците, когато не са производители на хидроложкото оборудването, трябва да представят оторизация от производителя с право за доставка, внедряване и интеграция, вкл. обслужването му в гаранционния период; – Документи по чл. 51, ал. 1, т. 5 от ЗОП. – Декларация, за предлаганите елементи на in-situ системата (сензори и дейталогер), че не са прототипи и се намират в серийно производство от мин. 12 месеца от датата на обявление на настоящата поръчка; 4.2. Всеки участник следва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката, който задължително се състои от минимум един инженер и един ръководител проект. За доказване на квалификацията на екипа се прилагат копия на документи: диплома за завършено образование, удостоверения и/или сертификати. 4.3. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.4.1 и 4.2 се прилагат за обединението като цяло. 4.4 В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже изпълнени поне два договора за доставки или услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка. Под предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбира доставка и въвеждане в експлоатация/интеграция на хидрографско, хидроложко или метеорологично оборудване.

ПРОЦЕДУРА
Открита

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Предлагана цена; тежест: 45%
Показател: Техническо предложение; тежест: 40%
Показател: Гаранционен срок ; тежест: 10%
Показател: Срок на изпълнение ; тежест: 5%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
17.11.2014 г. Час: 12:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
25.11.2014 г. Час: 12:00

Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.11.2014 г. Час: 10:00
Място: гр.Поморие, ул.“Търговска“№5
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

ПОРЪЧКАТА Е СВЪРЗАНА С ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС
Обществената поръчка се провежда във връзка с изпълнение на договор 389/11.08.2014г.между МИРГ Поморие-Несебър, ИАРА и СНЦ“Морски звуци“ по изпълнение на проектно предложение BG025MIRGPN1.1/10 – „Мобилна система за мониторинг на повърхностните води на Черно море“ по мярка 4.1.“РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ“, по ОП финансирана от ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО“ 2007-2013г.

ДОКУМЕНТИ:
Trajna_procedura

Профил на купувача

Glossy-Group-icon