Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

Проект

Мобилна система за мониторинг на повърхностните води на Черно море

Целта на пилотния проект за имплементиране на мобилна система за мониторинг на повърхностните води на Черно море е да тества имплементацията на специализирано научноизследователско оборудване, което да бъде инсталирано на рибарски плавателен съд. Оборудването, което ще бъде поставено ще позволи пробовземане и моментен анализ на повърхностните води, в които плавателния съд се движи. Системата ще се инсталира към външния кръг на охлаждането на кораба, от където циркулира морска вода, която ще преминава през камера със сензори за извършване на моментен анализ. Анализираните данни ще се записват на специализиран рекордер на борда на плавателния съд. При навлизане в обхвата на GSM мрежата данните ще се предават до централен компютър на брега. Регулярното събиране на данни ще подпомогне натрупването на масив, който да позволи анализ за дългосрочното състояние и промени в повърхностния воден слой през различните периоди на годината. Обичайно пробовземане в акваторията на 7-8 милната зона изисква организиране на специална експедиция. При мобилната система за пробовземане, която е монтирана на рибарски кораб, който излиза регулярно пробовземането може да се осъществява почти ежадневно, а данните могат да бъдат достъпвани и в реално време, когато плавателния съд се намира в GSM покритие.

 

Натрупаната база данни с ключови параметри на морската среда ще даде възможност за подобряване условията за развитие на бизнес, както и привличане на външни за територията инвестиции. В резултат на анализа за процесите протичащи в акваторията на България ще се повиши възможността за инвестиране в екологичен, спортен и друг вид туризъм. Достъпа до данни в реално време ще даде възможност за повишаване конкурентоспособността на сектор рибарство и аквакултура, съответно и на цялата територия.

 

Проекта включва следните организационни единици необходими за осъществяването му:
– Избор на плавателен съд. Избора на плавателен съд е от особено значение за постигане на заложените цели. Необходим е съд, който оперира целогодишно в акваторията на Черно море. Технически съда трябва да бъде достатъчно голям, за да позволи монтажа на необходимото техническо оборудване.
– Оборудване. Оборудването, се състои от няколко основни компонента:

  • Камера за поставяне на сензорите
  • Сензори за измерване на: разтворен кислород, мътност и pH
  • Модул за събиране и съхраняване на данните
  • GPS
  • GSM/GPRS модем за изпращане на данните

Оборудването се монтира на входящите тръби на охладителната система на кораба. При постъпване на морска вода в охладителя част от нея се отклонява към камерата със сензорите, където се анализира и след това обратно се връща в охладителната система.
– Натрупване на база данни

 

В периода на проекта, чиято продължителност е 12 месеца се очаква натрупване на база данни с параметри на водната среда, които да послужат за научни цели във връзка със състоянието на морската вода, като хабитат. Освен това информацията може да послужи и за откриване на драстична промяна почти в реално време, която да индикира опасни за рибите и морските организми екологични събития.

Профил на купувача

Glossy-Group-icon