Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Get Adobe Flash player

За нас

„МОРСКИ ЗВУЦИ“ е Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо своята дейност в обществена полза.

 

Основни цели на сдружението са:

 • Опазване и подобряване на природата;
 • Подпомагане на институциите за развитие и прилагане на природазащитното, ловното и риболовното законодателство;
 • Създаване и подпомагане на на бизнесрешения с природосъобразни практики;
 • Създаване и подобряване на условията за спорт, туридъм и рекреация;
 • Развитие на гражданското общество в сферата на опазване на околната среда, ловните и риболовните ресурси;
 • Повишаване информираността на гражданите и участието им във вземането на решения, касаещи природата в региона.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

 • Организиране на обучения;
 • Провеждане на фестивали;
 • Организиране на спортни и културни събития;
 • Участие в оперативни програми;
 • Участие в публично-частни партньорства;
 • Изграждане, възстановяване и поддръжка на спортна, туристическа и рекреационна инфраструктура;
 • Изследователска, научна и развойна дейност;
 • Стимулиране, въвеждане и подпомагане на бизнесрешения с природосъобразни практики;
 • Организиране на извънкласни форми на обучение на подрастващи и младежи.
Профил на купувача

Glossy-Group-icon